Strona główna

dr Paweł Hostyń­ski, germanista
INDYWIDUALNE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Witam na stro­nie ini­cja­tywy edu­ka­cyj­nej action-lingua!

Jestem zawo­dow­cem w dzie­dzi­nie języ­ków obcych i dydak­tyki, cha­rak­te­ry­zuje mnie cie­ka­wość świata i zami­ło­wa­nie do eks­pe­ry­men­tów nauko­wych oraz aktyw­no­ści na świe­żym powie­trzu. Z tych pasji zro­dziła się idea naucza­nia języka obcego poprzez zabawę i działanie.

Chcesz, aby Twoje dziecko opa­no­wało język obcy, ale w szkole się stre­suje, a indy­wi­du­alne kore­pe­ty­cje cią­gną się bez­owoc­nie? Wypró­buj naukę języka obcego metodą immer­sji języ­ko­wej, a będziesz miał pew­ność, że dziecko oswoi się z języ­kiem obcym i będzie nawią­zy­wało kon­takt z oso­bami obco­ję­zycz­nymi bez opo­rów typo­wych dla efek­tów naucza­nia szkol­nego. Lek­cja próbna jest bezpłatna!

DSC_0448Zaję­cia odby­wają się w opar­ciu o metodę dr Agaty Hof­man ze Szkoły Geniu­szy im. Bene­dykta Szu­mi­le­wi­cza w Gdańsku.
Przy uży­ciu języka obcego zaspo­ka­jamy cie­ka­wość świata poprzez pro­ste eks­pe­ry­menty oraz aktyw­ność manu­alną, ruchową i arty­styczną. Od pierw­szego spo­tka­nia komu­ni­ka­cja z dziec­kiem odbywa się w języku obcym, czyli w immer­sji. Dzieci w wieku od 2–3 lat nie mają żad­nych trud­no­ści z taką kon­wen­cją — nowa osoba jest od razu koja­rzona z nowym językiem.

Pro­gram zajęć jest usta­lany indy­wi­du­al­nie co ozna­cza, że dosto­so­wuję go do wieku i zain­te­re­so­wań dziecka. Dzięki temu Twój syn lub córka będzie z cie­ka­wo­ścią i zaan­ga­żo­wa­niem chło­nąć nowe słowa i zwroty, a w efek­cie opa­nuje komu­ni­ka­cję w języku obcym bar­dziej efek­tyw­nie niż poprzez tra­dy­cyjne lekcje.

Zapra­szam do zapo­zna­nia się z ofertą action-lingua i szcze­gó­ło­wym opi­sem wyko­rzy­sty­wa­nej metody naucza­nia.

Paweł Hostyń­ski